Thai  Thai

บ้านชินชา

บ้านชินชา

บ้านชินชา อังมอเหลา หลังแรกของภูเก็ต สร้างโดย พระพิทักษ์ชินประชา นายเหมือนผู้มั่งคั่งและเป็นผู้นำความเจริญมาสู่เมืองภูเก็ตปัจจุบันตกทอดมาจนถึงปัจจุบันตกทอดมาถึงรุ่นที่ 6 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมผสมผสานศิลปะแบบจีนและยุโรป ไว้อย่างโดดเด่น ทำเลที่ตั้งอยู่ในทิศทางลมพัดผ่าน ขุดบ่อน้ำไว้กลางบ้าน ซิมแจ้ มีช่องตรงกลาง ช่วยระบายอากาศให้เย็นสบาย บ้านหลักฮ้วงจุ้ย สารพันข้าวของส่วนใหญ่นำเข้าจากยุโรป อาทิ รั้วเหล็กจากฮอลแลนด์ หินอ่อนปูกระเบื้องจากอิตาลี นาฬิกาจากฝรั่งเศส เตียงนอนจากอังกฤษ พัดลมน้ำมันก๊าดจากอเมริกา ส่วนห้องเล็กๆ โชว์สวยงามของพื้นเมือง บาบ๋า- ย่าหยา พร้อมมงกุฎเครื่องประดับครบชุด

Thai