Thai  Thai

ที่พักหาดกะรน

ที่พักหาดกะรน

ที่พักหาดกะรน
ที่พักหาดกะรน

ที่พักหาดกะรน อยู่ถัดจากอ่าวกะตะไปทางเหนือมีเพียงเนินเขาเตี้ยๆ คั่นอยู่ในนั้น อ่าวกะรนใหญ่กว่าอ่าวกะตะ มีชายหาดยาวเหยียด เหนือชายหาดเป็นเนินทรายสูงๆ ต่ำๆ มีสนทะเลต้นใหญ่ๆ และต้นตาลขึ้นเรียงรายอยู่โดยทั่วไป

Thai